ბაზრის კვლევის 3 მეთოდი

მარკეტინგული კვლევის სფერო სწრაფად ვითარდება, რადგან თანამედროვე სამყაროში სოციალური მედია პლატფორმებისა და სხვა ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე საკმაოდ მარტივია მცირე დროში დიდი რაოდენობით ინფორმაციის მოპოვება. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მოცულობის მონაცემებმა განაპირობეს ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის ტექნიკების ცვლილება, არ შეცვლილა კვლევის დიზაინის შემუშავების პროცესი. გსურთ უფრო მარტივად და ხარისხიანად შეგეძლოთ ბაზრის კვლევა? – მაშინ, ამ სამ მეთოდს აუცილებლად უნდა იცნობდეთ.

1. საძიებო კვლევა

კომპანიები იყენებენ საძიებო კვლევას კონკრეტული საგნის შესახებ ფაქტებისა და მოსაზრებების მოსაძიებლად. საძიებო კვლევა მიზნად ისახავს მნიშნელოვანი ასპექტების გამოვლენას, რაც მკლევარს დაეხმარება უფრო კარგად გაერკვეს საკითხის არსში.

აღნიშნული კვლევა არ გვაძლევს ისეთ დეტალურ ინფორმაციას, რომლის დახმარებითაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მივიღებთ ბაზრისთვის, თუმცა ქმნის ბაზისს, რომელზეც კომპანიები იწყებენ უფრო კონკრეტული კვლევითი მიზნების შემუშავებას.

საძიებო კვლევა ძირითადად იყენებს თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, როგორიცაა ფოკუს-ჯგუფი, ასევე, მეორეული სახის ინფორმაციებს, მათ შორის წიგნებს, ჟურნალებს, რეპორტებსა თუ ინტერნეტ პორტალებს.

2. აღწერითი კვლევა

აღწერითი კვლევის მთავარი მიზანია კონკრეტულად აღწეროს სიტუაციები, რათა საშუალება მისცეს მენეჯერს, მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილებები კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით. აღნიშნული კვლევა ძირითადად რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებს იყენებს, როგორიცაა სტანდარტიზებული კითხვარი და აგროვებს ისეთ მონაცემებს, რომლებიც, სტატისტიკურად, გაზომვადია.

მცირე ზომის გამოკითხვები, ინტერვიუები და ექსპერიმენტები აღწერითი კვლევის მნიშვნელოვან მეთოდებს წარმოადგენენ, რომელთაც შეუძლიათ უზრუნველყონ საჭირო ინფორმაციის გენერირება დასკვნების გამოტანის, მოქმედებისა თუ დამოკიდებულებების შეფასების მიზნით.

აღწერითი კვლევის გამოყენება საკმაოდ კარგადაა შესაძლებელი მომხმარებლის დემოგრაფიული ინფორმაციის, პროდუქტის საბაზრო პოტენციალის ან სამიზნე აუდიტორიის დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების შესწავლის მიზნით. მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კომპანიებს შეუძლიათ გარკვეული დასკვნების გამოტანა და ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.

3. კაუზალური კვლევა

როდესაც კომპანიებს სურთ დაამყარონ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ორ ან მეტ ცვლადს შორის, ისინი იყენებენ კაუზალურ კვლევას. აღწერითი კვლევის მსგავსად, მიზეზ-შედეგობრივი კვლევაც რაოდენობრივ მეთოდებს იყენებს. მთავარი განსხვავება ამ ორ მეთოდს შორის ისაა, რომ სიტუაციის აღწერის გარდა კაუზალური კვლევა საშუალებას იძლევა ექსპერიმენტების გამოყენებით შეფასდეს კომპანიის სამომავლო პოტენციალი პროდუქტისა  და მარკეტინგული კამპანიების კუთხით.

მკვლევრები მანიპულირებენ გარკვეული ცვლადებით იმის იმედად, რომ საბოლოოდ გარკვეული შედეგი გამოვლინდება. მაგალითად კომპანიამ, შესაძლოა, ჰიპოთეტურად იმსჯელოს იმაზე, თუ რა დაემართებოდა გაყიდვებს თუ შეიცვლებოდა პროდუქციის შეფუთვა ან რეკლამა.

მიუხედავად იმისა, რომ მიზეზ-შედეგობრივი კვლევა შესაძლოა საკმაოდ ინფორმაციული იყოს, მისი შედეგების გამოყენება უნდა მოხდეს სხვა კვლევების დახმარებით, რადგან ძალიან ძნელია რომელიმე ცვლადზე დაყრდნობით მთელი პროცესის შეფასება.

წყარო: cfrinc.net